TEAM MOROZUMI – Japan vs TEAM BAUMANN – Germany

admin

Team12345678XT
Y. Morozumi (Jap)011X2
A. Baumann (Ger)123X 6